Základní informace


Svazek obcí Mohyla míru (SOMM) vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí Mohyla míru" dne 12. 3. 2004 v Jiříkovicích a byl zaregistrován u Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 13. 4. 2004 pod pořadovým číslem Rg/8/2004. Zakladatelskými obcemi jsou tyto obce: Blažovice, Kobylnice, Jiříkovice, Ponětovice a Prace. Tyto obce jsou členy SOMM do současnosti.

Předmětem činnosti SOMM je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku zejména při:

 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod
 • úkolech v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
 • udržení, obnově a rozvoji místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí
 • rozvoji hospodářství v obcích s využitím místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva
 • zachování a obnově vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině
 • úpravě a čistotě veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí
 • udržení, obnově a rozvoji účelného využívání přirozeného produkčního potenciálu venkovské krajiny, při zachování a rozvíjení jejích přírodních, obytných a estetických hodnot
 • výměně zkušeností z realizace místních programů obnovy vesnice a formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice
 • operativním předávání informací o programech obnovy a rozvoje vesnice (u nás i v zahraniční)
 • vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj území svazku dle strategických rozvojových dokumentů svazku.
Jiříkovice, Za Školou 230, 664 51 Jiříkovice, e-mail: svazekmohylamiru@gmail.com 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!